Aktuálne!! Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej umeleckej školy v Brusne od 1.júna 2020

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy , výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020 a č. OLP / 4204/2020 z 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 – povolenie vydané dňa 28.5.2020

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ ,

7. v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom

ZRIAĎOVATEĽ – Obec Brusno p. Ing. J. Šimeček

 ROZHODOL

od 1. júna 2020 otvoriť Základnú umeleckú školu v Brusne – odbory individuálnej formy vzdelávania len v priestoroch ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1,  Brusno

V mesiaci jún nebude prebiehať výučba pridružených predmetov individuálnej formy vzdelávania: komorná hra, štvorručná hra , komorný a zborový spev.

Vyučovanie hudobnej náuky bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

Vyučovanie vo výtvarnom odbore bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

V spolupráci s vedením ZUŠ zriaďovateľ stanovuje nasledovné :

Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020

1.) Rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa do školy do konca školského roka 2019/2020 je dobrovoľné.

2.) Prevádzka bude zabezpečená maximálne na 5 hodín a vzdelávanie bude prebiehať len v priestoroch  ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1, Brusno  – v triedach určených na výučbu konkrétneho predmetu za účasti 1 pedagóga a 1 žiaka. Čas prevádzky: od 12,00 – 17,00 hod.

3.) Žiaci z elokovaných tried ( Medzibrod, Nemecká, Jasenie, Ľubietová a Strelníky ) sa môžu zúčastňovať vzdelávania po dohovore s vyučujúcim, príchod a odchod len v sprievode jedného z rodičov.

4.) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID – 19 : zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest –   nesmie vstúpiť do priestorov školy!

V Brusne dňa 29.5.2020                                                       Ľubica Czippelová,  Dis .art – RŠ ZUŠ Brusno

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk