Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Riaditeľka ZUŠ Brusno  v súlade s rozhodnutím o hodnotení  a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamuje, že vzhľadom  na podmienky v čase prerušenia školského vyučovania nebolo možné naplniť ciele niektorých vyučovacích predmetov, preto z pôvodne klasifikovaných predmetov v I. polroku budú žiaci a študenti hodnotení v II. polroku z týchto predmetov:

Hudobný odbor: hlavný predmet – hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka, obligátny nástroj

Žiaci nebudú klasifikovaní z predmetov: Štvorručná hra, Komorná hra, Komorný spev, Zborový spev, Hra v súbore

Výtvarný odbor: Kresba, Maľba

Žiaci nebudú klasifikovaní z predmetov: Grafika, Modelovanie, Akčné a priestorové vytváranie

V Brusne dňa 15.5.2020                             

Ľubica Czippelová, Dis.art

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk