Usmernenie k vyučovaniu

Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Riaditeľstvo ZUŠ Brusno oznamuje:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy- Obce Brusno:

začína vyučovanie od 1.6.2020 len v hudobnom odbore za nasledovných podmienok:

Vyučovacie hodiny budú trvať 45 minút jedenkrát v týždni a to len v priestoroch ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1 pre všetkých žiakov hudobného odboru / aj z elokovaných tried: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká/.  Žiaci z ktoréhokoľvek elokovaného pracoviska, ktorí by mali záujem o prezenčnú formu vyučovania, prídu na vyučovanie do priestorov priamo v Brusne na základe stanoveného rozvrhu hodín po dohode so svojim triednym učiteľom. Vyučovať sa bude len hlavný predmet – hra na hudobný nástroj a spev. Vyučovanie bude sprístupnené pre žiakov prípravného ročníka a I. stupňa základného štúdia.  Individuálne vyučovanie bude prebiehať nasledovne: jeden učiteľ a jeden žiak v triede podľa nového stanoveného rozvrhu hodín za prísnych hygienických podmienok. V prípade, keď zákonný zástupca nesúhlasí s prezenčným vyučovaním v ZUŠ, bude pedagóg aj naďalej vyučovať žiakov dištančnou formou. Po každej vyučovacej hodine bude 10 minútová prestávka na vyvetranie, dezinfekciu hudobných nástrojov a dotykových plôch. Skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore bude naďalej prebiehať dištančnou formou .

Rozpis vyučovacích hodín v hudobnom odbore je denne od 11,30 – 16,30.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy- Obce Brusno:

začína vyučovanie od 15.6.2020 v hudobnom odbore / individuálne/ a aj  výtvarnom odbore / skupinové/ za nasledovných podmienok:

Od pondelka 15.6. bude prebiehať  v hudobnom odbore vyučovanie v Brusne a  vo všetkých elokovaných triedach. Vyučovania sa môžu zúčastňovať aj žiaci II. stupňa základného štúdia.

Vyučovať sa bude len hlavný predmet – hra na hudobný nástroj a spev. Vyučovanie hudobnej náuky bude naďalej prebiehať dištančnou formou

Od 15.6. bude vyučovanie aj vo výtvarnom odbore : V Brusne v priestoroch ZUŠ, Pod Dubinkou 212/1, v Medzibrode, Ľubietovej, Strelníkoch a Priechode. Vyučovanie v Nemeckej bude prebiehať naďalej dištančne alebo po dohovore s p. učiteľkou vo vonkajších priestoroch školy ZŠ s MŠ Nemecká.

Po každej vyučovacej hodine  / 2×45 minút/ bude 10 minútová prestávka na vyvetranie a  dezinfekciu  dotykových plôch. Skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore bude naďalej prebiehať dištančnou formou pre žiakov, ktorí neprejavia záujem o prezenčnú formu vzdelávania.

Rozpis vyučovacích hodín vo výtvarnom odbore je denne od 11,30 – 16,30. Vyučovacie hodiny budú trvať 2×45 minút pre jednu skupinu.

Usmernenie:

1. Do budovy školy ZUŠ a ZŠ – elokované pracovisko Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Nemecká a  Jasenie sa bude vchádzať len v stanovený čas, je zakázaný vstup dospelým osobám – rodičom a starým rodičom, prípadne súrodencom, pokiaľ títo nemajú vyučovaciu hodinu súbežne .

2. Každý žiak je povinný mať ochranné rúško a vlastné papierové utierky.

3. Učiteľ nesmie  a nebude chodiť po žiaka do ŠKD a ani ho tam nebude odprevádzať.

4. Pri vstupe do budovy bude každému žiakovi zmeraní teplota a musí si vydezinfikovať ruky pripravenou dezinfekciou, prípadne umyť  teplou vodou a mydlom.

5. Žiak sa môže v škole zdržiavať len po dobu svojej vyučovacej hodiny. po jej skončení musí čo najskôr opustiť budovu. Príchod na vyučovaciu hodinu môže byť maximálne 5 minút pred jej začatím.

6. Zákonný zástupca zodpovedá, aby deti prichádzali do ZUŠ  a odchádzali zo ZUŠ len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

7. Žiak po vyučovaní odchádza sám domov len v prípade písomného súhlasu zákonného zástupcu.

8. Každý žiak je povinný priniesť so sebou na prvú vyučovaciu hodinu podpísané vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a toto vyhlásenie doniesť znovu, ak dieťa nebude v škole dlhšie ako 3 dni. ( tlačivo na stiahnutie je na web stránke školy).

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk