Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

 

Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1 976 62 Brusno

Riaditeľka ZUŠ, Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2020/2021.

Termín konania prijímacích skúšok:

24. august 2020 – 10. septembra 2020

v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 – 16,30 hod

Elokované pracoviská: termín konania prijímacích skúšok: 

2. septembra 2020 – 10.septembra 2020

Medzibrod: UT, ŠT

Ľubietová:  PO – PI

Strelníky:   UT a PI

Nemecká:    PO –  PI

Jasenie:       PI

v čase od 13,30 – 16,30  hod.   

Miesto: budova ZŠ s MŠ Medzibrod, Ľubietová, Strelníky, Nemecká a Jasenie.

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR. Môžete si ju vyhľadať webovom sídle školy: www.zusbrusno.sk

alebo osobne na adrese: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu školy poštou alebo elektronicky na e-mail zus.brusno@stonline.sk  do 24.8.2020.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. 

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zamerania zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú komisiu.

Štúdium je rozdelené:

* prípravné štúdium pre deti od piatich rokov ( Rozvoj pohybových a rytmických schopností dieťaťa tancom a hudbou)

* prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

* prípravné štúdium – dvojročné / pre deti materských škôl – 5 ročné))

* základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárne (4 roky) a nižšie sekundárne ( 4 roky)

* základné štúdium na III. stupni trvá 4 roky ( od 15 rokov)

* štúdium pre dospelých trvá 4 roky ( od 18 rokov)

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú:

V hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore do:

I.  prípravného štúdia

II. základného štúdia

V hudobnom odbore do týchto umeleckých zameraní ( pre žiakov od 2. roč. ZŠ)

I.    hra na klavíri, keyborde, akordeóne

II.   hra na sláčikových nástrojoch: na husliach

III.  hra na dychových nástrojoch: hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, hoboji a                                                saxsafóne

IV.  hra na gitare: klasickej, elektrickej, basovej

V.   spev, hlasová výchova, komorný spev, zborový spev

VI.  bicie nástroje

VII. hudobná náuka, zborový spev, hra v súbore

Na prijímacích skúškach zisťujeme u záujemcov tieto schopnosti:

1. hudobný sluch: zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu

2. rytmické cítenie: tlieskaním, vyťukávaním opakovať krátky rytmický úsek

3. spev ľudovej piesne

4. pri skúške zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určený hudobný nástroj

Vo výtvarnom odbore:

1. schopnosť priestorového, farebného  a tvarového videnia

2. tvorivá výstavba príbehu ( fantázia)

3. jemná motorika  – podľa veku dieťaťa

V tanečnom odbore: ZUŠ Brusno ponúka krúžok moderného tanca pre žiakov od 5 rokov

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

V literárno-dramatickom odbore: otvorenie odboru v školskom roku 2020/2021

1. spontánnosť rečového prejavu

2. zmysel pre pohyb a rytmus

3. schopnosť napodobňovania

V zmysle § 7a zákona č. 325/2012 Z. z. riaditeľka školy môže prijať žiaka iba na jedno umelecké zamerania v individuálnej forme a jedno zameranie v skupinovej forme vyučovania.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk