Tanečný odbor

Tanečný odbor vznikol v školskom roku 2011/2012 v Nemeckej. V školskom roku 2012/2013 sa ľudovým prvkom tanca venujú žiaci aj v Brusne, Medzibrode, Jasení a Predajnej. Prvýkrát sa prezentovali na Vianočných koncertoch a besiedkach pre rodičov.
Vyučuje sa od 3 rokov v prípravnom štúdiu ako hudobno-pohybová výchova. Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom sú jednoduché piesne, rozprávanie hudobno-pohybové hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje – vrátene doplňujúcich výtvarných a pracovných činností. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia sa v neskoršom veku.
Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz sa kladie na rozvoj hudobnej predstavivosti.
K tomu slúži: vnímanie metra, rytmu a interpretácie na detské hudobné nástroje, rytmizácia, melodizácia a scénické, vyjadrenie riekaniek, orchestrálna hra s využitím detských hudobných nástrojov, cielené počúvanie spojené s intenzívnym vnímaním hudby.

Túžba po pohybe, hra, tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav. U väčšiny detí je nutné túto citlivosť v tanečnom prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.

V prípravnom ročníku deti 5 a 6 ročné sa zoznamujú s rytmom, spevom, cítením hudby, držaním tela a hravou formou pomocou riekaniek a jednoduchých piesní zapájajú koordinované pohyby k daným piesňam. Náplňou vyučovacích hodín sú pohybové hry, základy ľudového tanca, klasického tanca a moderného tanca.

V 1.až 4. ročníku primárneho umeleckého vzdelania sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiakov, čo predurčuje ich ďalšiu orientáciu zameranú na klasický, ľudový alebo novodobý tanec.

Cieľom tanečného odboru je získať skúsenosti z tanečného umenia a nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná. vychováva u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať umenie, formovať svoj tanečný a hudobný vkus.

Štúdium

Dĺžka štúdia

ISCED 0 1 – 2 roky, ISCED 1B 4 roky, ISCED 1B 4 roky

primárne, nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

Forma štúdia

skupinová

Poplatok

6 EUR / mes.

Prípravné štúdium

5+

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk