Dôležitý oznam pre žiakov v skupinovom vyučovaní

Vážení rodičia!

V dôsledku toho, že od 25.10.2021 je okres Banská Bystrica zaradený v COVID automate do bordovej fázy, vedenie ZUŠ Brusno rozhodlo, že skupinové vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore bude prebiehať prezenčne s obmedzením podľa platného rozvrhu hodín za týchto podmienok:

* žiak neprejavuje znaky príznakovosti či chorobnosti

* nie je zaradený do karantény vo svojej ZŠ a MŠ

* spĺňa podmienku výnimky z karantény

* rodičia pošlú  vyplnené a podpísané aktuálne „ Vyhlásenie  bezpríznakovosti“

* tlačivo si môžete stiahnuť z web stránky ZUŠ Brusno alebo požiadať     triedneho učiteľa

* v prípade nejasností kontaktujte riaditeľku školy alebo triedneho učiteľa.

 Prezenčne s obmedzením znamená, že každý vyučujúci v skupinovej forme vzdelávanie zabezpečuje čo najmenšie premiešavanie žiakov z rôznych tried ZŠ a MŠ. Premiešavanie  totiž môže predstavovať počas zlej epidemiologickej situácie vysoké riziko šírenia ochorenia Covid – 19.

Vyučovanie v individuálnom vyučovaní hudobného odboru prebieha v nezmenenom režime.

Usmernenie pre zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Brusno

Povinnosti a pokyny:

1.) Zákonný zástupca žiaka dodržiava pokyny riaditeľky ZUŠ, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a elokovaných pracovísk.

2.) Zákonný zástupca zodpovedá za to, že do školy privedie/pošle iba zdravé dieťa. Ak sa žiak sťažuje na bolesti hlavy, hrdla, má nádchu či kašeľ, nesmie prísť do školy!

3.) Pri nástupe do školy predloží vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti. Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy ( v prípade ak má nástroj 1xtýždenne a chýba 1x, v prípade, že má nástroj 2x týždenne a chýba 2x)  prinesie vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti

4.) Zákonný zástupca zabezpečí svojmu dieťaťu rúško a papierové jednorázové vreckovky.

5.) V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa resp. vedenie školy.

6.) V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid – 19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. V prípade výskytu zdravotných problémov bude rodič okamžite telefonicky kontaktovaný.

7.)  V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy – prevzatie chorého dieťaťa, má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode dôkladne vydezinfikuje.

8.) Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény žiaka triednemu učiteľovi, ak bola detským lekárom alebo príslušným RÚVZ nariadená.

9.) Dieťa sa preberá po skončení vyučovania výlučne pred vchodom do priestorov školy.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk