O štúdiu na našej škole

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. 

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zamerania zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú komisiu.

 

Štúdium je rozdelené:

* prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

* základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárne (4 roky) a nižšie sekundárne ( 4 roky)

* základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky ( od 15 rokov)

* štúdium pre dospelých trvá 4 roky ( od 18 rokov)

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú:

V hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore do:

I.  prípravného štúdia

II. základného štúdia

 

V hudobnom odbore do týchto umeleckých zameraní ( pre žiakov od 2. roč. ZŠ)

I.   hra na klavíri, keyborde, akordeóne

II.  hra na sláčikových nástrojoch: na husliach

III. hra na dychových nástrojoch: hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxsafóne

IV. hra na gitare: klasickej, elektrickej, basovej

V.  spev, hlasová výchova, komorný spev, zborový spev

VI. bicie nástroje

VII. hudobná náuka, zborový spev, hra v súbore

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u záujemcov tieto schopnosti:

1. hudobný sluch: zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu

2. rytmické cítenie: tlieskaním, vyťukávaním opakovať krátky rytmický úsek

3. spev ľudovej piesne

4. pri skúške zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určený hudobný nástroj

 

Vo výtvarnom odbore:

1. schopnosť priestorového, farebného  a tvarového videnia

2. tvorivá výstavba príbehu ( fantázia)

3. jemná motorika  – podľa veku dieťaťa

 

V tanečnom odbore: podmienkou je vytvorenie skupiny od 8 žiakov

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

 

V literárno-dramatickom odbore: podmienkou je vytvorenie skupiny od 8 žiakov

1. spontánnosť rečového prejavu

2. zmysel pre pohyb a rytmus

3. schopnosť napodobňovania

 

V zmysle § 7a zákona č. 325/2012 Z. z. riaditeľka školy môže prijať žiaka iba na jedno umelecké zamerania v individuálnej forme a jedno zameranie v skupinovej forme vyučovania.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk