Poplatky

A: zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

Na skupinovú formu štúdia / HO, VO, LDO, TO/: ………………………………..8,-€

Na individuálnu formu štúdia / HO/:…………………………………………………10,-€

 

B: v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku, resp. škola nedostáva príspevok od štátu – dieťa nemá v danom školskom roku 5 rokov k 1.1.

Prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: ……………………8,-€

Základné štúdium skupinové vyučovanie: ………………………………………14,-€

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore: ……………………………….16,-€

 

C: Od dovŕšenia 25 rokov bez vlastného príjmu:

Skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: ………………………………..12,-€

Individuálne vyučovanie: …………………………………………………………16,-€

D: Od dovŕšenia 25 rokov s vlastným príjmom:

Skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: ………………………………..20,-€

Individuálne vyučovanie: …………………………………………………………20,-€

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Brusne Vám oznamuje výšku poplatkov v školskom roku 2018/2019 s platnosťou od 1.2.2019.

Výška poplatkov bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Brusno  VZN č. 2/2019 zo dňa 31.januára2019:

§ 6 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva

 

V Brusne dňa 1.2.2019                              

Ľubica Czippelová, Dis.art

RŠ ZUŠ Brusno

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľku školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu dovoľujú. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľke Základnej umeleckej školy.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zákonný zástupca a dospelí uhrádzajú v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy:

 

číslo účtu:

SK50 0200 0000 0016 6694 0458

vedená vo VÚB Banská Bystrica a.s., do 10.dňa v príslušnom mesiaci.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk