Aktuality

VIANOČNÝ KONCERT

Základná umelecká škola Brusno Vás srdečne pozýva na „VIANOČNÝ KONCERT“, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2022 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Brusne.

 Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023

Riaditeľka ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212 v Brusne, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.:

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného a výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na školský rok 2022/2023.

Termín konania prijímacích skúšok: 6. jún 2022 – 10. Jún 2022 v čase od 13,00 – 16,00 hod.

OZ 2%

OZ 2%

 Darujte nám Vaše 2% z dane z príjmu

Čo sú 2%? Pre niekoho nič, pre nás veľmi veľa.  Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2% Vašej zaplatenej dane z príjmu, uchádzame sa o Vašu priazeň.

 2% pre našu ZUŠ-ku znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí. 

Vianočný pozdrav 🙂

Dnešnú poslednú hodinu výtvarnej sme si pred sviatkami osviežili náročnú home-office a online atmosféru a so žiakmi 5. ročníka sme spoločne vytvorili vianočný pozdrav, no nie len taký obyčajný! Neobyčajný je kvôli tomu, že vznikol na základe výmeny rolí – žiaci boli na chvíľku tými, ktorí hovorili, čo sa bude na vianočnom pozdrave odohrávať a pani učiteľka Lenka zdieľala svoju obrazovku a v Adobe Photoshope z prázdneho plátna vytvorili spoločný pozdrav presne podľa svojich predstáv. Prajeme krásne a pokojné sviatky!

Rozhodnutie o prerušení vyučovania na ZUŠ

Vážení rodičia, milí žiaci!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu  vydal dňa 25.11.2021 rozhodnutie č. 2020/20911:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávané a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje:

školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie.

Na základe rozhodnutia ministra školstva bude vyučovanie v ZUŠ Brusno a všetkých elokovaných pracoviskách  prerušené prezenčné vyučovanie.  

Vyučovanie  v hudobnom a výtvarnom odbore bude prebiehať dištančne podľa pokynov vyučujúcich.

Ľubica Czippelová, Dis.art

riaditeľka ZUŠ Brusno

Dôležitý oznam pre žiakov v skupinovom vyučovaní

Vážení rodičia!

V dôsledku toho, že od 25.10.2021 je okres Banská Bystrica zaradený v COVID automate do bordovej fázy, vedenie ZUŠ Brusno rozhodlo, že skupinové vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore bude prebiehať prezenčne s obmedzením podľa platného rozvrhu hodín za týchto podmienok:

* žiak neprejavuje znaky príznakovosti či chorobnosti

* nie je zaradený do karantény vo svojej ZŠ a MŠ

* spĺňa podmienku výnimky z karantény

* rodičia pošlú  vyplnené a podpísané aktuálne „ Vyhlásenie  bezpríznakovosti“

* tlačivo si môžete stiahnuť z web stránky ZUŠ Brusno alebo požiadať     triedneho učiteľa

* v prípade nejasností kontaktujte riaditeľku školy alebo triedneho učiteľa.

 Prezenčne s obmedzením znamená, že každý vyučujúci v skupinovej forme vzdelávanie zabezpečuje čo najmenšie premiešavanie žiakov z rôznych tried ZŠ a MŠ. Premiešavanie  totiž môže predstavovať počas zlej epidemiologickej situácie vysoké riziko šírenia ochorenia Covid – 19.

Vyučovanie v individuálnom vyučovaní hudobného odboru prebieha v nezmenenom režime.

Usmernenie pre zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Brusno

Povinnosti a pokyny:

1.) Zákonný zástupca žiaka dodržiava pokyny riaditeľky ZUŠ, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a elokovaných pracovísk.

2.) Zákonný zástupca zodpovedá za to, že do školy privedie/pošle iba zdravé dieťa. Ak sa žiak sťažuje na bolesti hlavy, hrdla, má nádchu či kašeľ, nesmie prísť do školy!

3.) Pri nástupe do školy predloží vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti. Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy ( v prípade ak má nástroj 1xtýždenne a chýba 1x, v prípade, že má nástroj 2x týždenne a chýba 2x)  prinesie vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti

4.) Zákonný zástupca zabezpečí svojmu dieťaťu rúško a papierové jednorázové vreckovky.

5.) V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa resp. vedenie školy.

6.) V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid – 19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. V prípade výskytu zdravotných problémov bude rodič okamžite telefonicky kontaktovaný.

7.)  V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy – prevzatie chorého dieťaťa, má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode dôkladne vydezinfikuje.

8.) Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény žiaka triednemu učiteľovi, ak bola detským lekárom alebo príslušným RÚVZ nariadená.

9.) Dieťa sa preberá po skončení vyučovania výlučne pred vchodom do priestorov školy.

Vrátenie finančných prostriedkov!!!

Upozorňujeme rodičov, ktorých deti ukončili štúdium na našej ZUŠ Brusno a ešte nepožiadali o vrátenie finančných prostriedkov za mesiace január – apríl 2021 a máj aj výtvarný odbor , aby tak urobili do 30.9.2021!

Po tomto termíne už nebude možné vrátiť finančné prostriedky za tieto mesiace.

Ak žiak nebude pokračovať v štúdiu a platbu má uhradenú až do júna 2021, škola vráti preplatok na číslo účtu zákonného zástupcu. Pripravený formulár zoskenujte a zašlite na adresu školy aj s číslom účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.

Ak rodič nemá možnosť oskenovať podpísané tlačivo, môže ho poslať na adresu školy:

Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno,

prípadne vhodiť do poštovej schránky.

Ľubica Czippelová, Dis.art – riaditeľka ZUŠ Brusno

OZNAM!

OD 17.5.2021 BUDE PREBIEHAŤ VYUČOVANIE PREZENČNOU FORMOU PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV VO VŠETKÝCH ODBOROCH PODĽA ROZVRHU, RESP. POKYNOV TRIEDNYCH UČITEĽOV. 

Podmienkou vyučovania je priniesť vypísané vyhlásenie jedného z rodičov 1x týždenne

Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

Základná umelecká škola Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022.

Termín konania prijímacích skúšok:

7. jún 2021 – 11. jún 2021 v ZUŠ Brusno v čase od 13,00 – 16,00 hod

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Brusno: PO – PI 

Medzibrod: UT – ŠT

Ľubietová:  PO – PI

Strelníky:   UT 

Nemecká:    PO –  ŠT

Jasenie:       UT a ŠT

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR. Môžete si ju vyhľadať webovom sídle školy: www.zusbrusno.sk

alebo osobne na adrese: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu školy alebo na email: zus.brusno@zusbrusno.sk

Vyučovanie od 26.4.2021

Od 26.4.2021 pokračujú v prezenčnom vyučovaní v hudobnom odbore aj žiaci vyšších ročníkov!

Vláda schválila nové rozdelenie farieb okresov, žiaľ náš okres je v červenej farbe. Prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov budeme môcť otvoriť až v prípade, že okres bude v ružovej farbe.

Preto pokračujeme od 26.4.2021 v ZUŠ Brusno a všetkých elokovaných pracoviskách takto:

Individuálne vyučovanie hry na hudobný nástroj vo veku 1. – 9. ročníka ZŠ 

prezenčne/ okrem spevu a hry na dychových nástrojoch/.

Skupinové vyučovanie / hudobný odbor – hudobná náuka a výtvarný odbor/ pokračuje naďalej dištančnou formou.

 Ľubica Czippelová, Dis.art

riaditeľka ZUŠ Brusno

OZNAM!!

Od 12.4.2021 prebieha vyučovanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní/okrem spevu a dychových nástrojov/ pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ  podľa pokynov triednych učiteľov v Brusne a vo všetkých elokovaných pracoviskách. 

Podmienkou je preukázanie sa vyhlásením o bezinfekčnosti jedného z rodičov, ktorí vypíšu na základe negatívneho testu na COVID-19  nie staršie ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu. Ostatní žiaci pokračujú dištančnou formou.

2 % z Vašich daní

Vážení rodičia , milí priatelia našej školy,

Občianske združenie „ Dieťa a umenie“ pri Základnej umeleckej škole v Brusne si Vás dovoľuje požiadať o 2 % z Vašich daní na podporu vzdelávania Vašich detí. Pomôžte nám získať darcov aj z radov Vašich priateľov, príbuzných či známych.


Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a na zlepšenie vybavenosti školy. Vaše 2 % sú pre nás znamením prejavenej dôvery a podpory v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich detí.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk