Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025

Riaditeľka ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212 v Brusne, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.:


vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného odboru a literárno-dramatického Základnej umeleckej školy na školský rok 2024/2025.


Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2024 – 6. jún 2024 v čase od 13,00 – 16,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská (Medzibrod, Ľubietová, Strelníky, Jasenie, Priechod).

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie: Riaditeľ / Riaditeľka Základnej umeleckej školy Brusno

Obec Brusno

zastúpená Ing. Igorom Švecom, starostom obce,  ako zriaďovateľom Základnej umeleckej školy v Brusne, vyhlasuje  výberové konanie v zmysle ust. § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, na obsadenie funkcie:

riaditeľa/ky

Základnej umeleckej školy  v Brusne, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.09.2024


Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej poznámkou „Prihláška- výberové konanie riaditeľ/ka ZUŠ  Brusno – NEOTVÁRAŤ „je potrebné  zaslať  alebo osobne  doručiť   najneskôr do 10.05.2024 do 12.00 hod.  na adresu Obec Brusno, Ondrejská 360/1,  976 62 Brusno.

Darujte nám Vaše 2% dane

Pre niekoho sú 2% nič, pre nás veľmi veľa.

Ak sa budete rozhodovať o poukázaní 2% Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2023, uchádzame sa o Vašu priazeň.

Prijímateľ: OZ Dieťa a umenie ( ZUŠ Brusno)
Adresa: Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37953621


Pre nás sú Vaše 2% prejavom Vašej dôvery a podpory rozvíjania aktivít a talentov našich žiakov.


ĎAKUJEME

Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Riaditeľka ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 21 v Brusne, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.:

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného,  výtvarného odboru  a literárno-dramatického Základnej umeleckej školy na školský rok 2023/2024.

Termín konania prijímacích skúšok: 5. jún 2023 – 6. jún 2023 v čase od 13,00 – 16,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:  

Brusno: PO – PI

Medzibrod: PO – PI

Ľubietová: PO – ŠT

Strelníky: ST

Nemecká: PO – ST

Jasenie: UT- ŠT

Priechod:  ŠT a PI

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle škola: www.zusbrusno.sk alebo osobne na adrese školy: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/976 62 Brusno.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu školy alebo na email: zus.brusno@zusbrusno.sk

Poplatky za školné v školskom roku 2022/2023 s platnosťou od 1.4.2023

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Brusno v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brusno, ak nie je ďalej ustanovené inak.


Výška poplatkov bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Brusno dňa 15.3.2023.


1) V prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:


a) prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: hudobný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor 8 €


b) základné štúdium:

  • skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 8 €
  • individuálne –hudobný odbor 10 €
  • rozširujúce ( hudobný odbor s dotáciou 2,5 hod. Týždenne) 10 €