2 % z Vašich daní

Vážení rodičia , milí priatelia našej školy,

Občianske združenie „ Dieťa a umenie“ pri Základnej umeleckej škole v Brusne si Vás dovoľuje požiadať o 2 % z Vašich daní na podporu vzdelávania Vašich detí. Pomôžte nám získať darcov aj z radov Vašich priateľov, príbuzných či známych.


Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a na zlepšenie vybavenosti školy. Vaše 2 % sú pre nás znamením prejavenej dôvery a podpory v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich detí.

OZNAM!!

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva bude v ZUŠ Brusno prebiehať od 22.2.2021 vyučovanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní / okrem spevu a dychových nástrojov/ pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ podľa pokynov triednych učiteľov. V prípade elokovaných pracovísk poskytneme informácie až začiatkom týždňa a to na základe podmienok stanovených zo strany ZŠ.


Podmienkou je preukázanie sa vyhlásením o bezinfekčnosti jedného z rodičov, ktoré vypíšu na základe negatívneho testu na COVID – 19. Všetci ostatí žiaci pokračujú dištančnou formou až do odvolania.

Ľubica Czippelová, Dis.art
riaditeľka ZUŠ Brusno

Oznam o vyučovaní na ZUŠ

Riaditeľka ZUŠ Brusno oznamuje,

že od 8.2. 2021 bude vyučovanie prebiehať naďalej dištančnou formou pre všetkých žiakov.  O prípadných zmenách Vás budeme informovať na web stránke ZUŠ alebo cez triednych učiteľov. 

Oznam!

Od 11.1.2021 prebieha vyučovanie v ZUŠ Brusno a elokovaných  pracoviskách : Medzibrod, Jasenie, Nemecká, Ľubietová a Strelníky distančnou formou podľa pokynov triednych a ostatných učiteľov do odvolania. / v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: ZUŠ zostávajú do konca lockdownu zatvorené., situácia sa bude spresňovať v závislosti od aktuálnej situácie/.


Ľubica Czippelová – RŠ ZUŠ Brusno

OZNAM!

Vážení rodičia,
podľa Rozhodnutia MŠ VV a Š SR číslo: 2020/17949:1-A1810 sa prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od pondelka 26. októbra 2020.

Riaditeľka ZUŠ Brusno a elokovaných pracovísk: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká – Ľubica Czippelová , DiS.art nariaďuje všetkým pedagogickým zamestnancom po dobu prerušenia prezenčného vyučovania, v termíne od 26.10.2020 do odvolania dištančné vzdelávanie žiakov.

Vyučovanie mení iba svoju formu, bude naďalej prebiehať podľa pokynov vyučujúcich.

Predbežný nástup do školy je stanovený na 30. novembra 2020.

Aktuálne informácie budeme zverejňovať na webovej stránke školy.

Rozhodnutie o prerušení vyučovania na ZUŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
v základných umeleckých školách.