Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Riaditeľka ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 21 v Brusne, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.:

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného,  výtvarného odboru  a literárno-dramatického Základnej umeleckej školy na školský rok 2023/2024.

Termín konania prijímacích skúšok: 5. jún 2023 – 6. jún 2023 v čase od 13,00 – 16,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:  

Brusno: PO – PI

Medzibrod: PO – PI

Ľubietová: PO – ŠT

Strelníky: ST

Nemecká: PO – ST

Jasenie: UT- ŠT

Priechod:  ŠT a PI

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle škola: www.zusbrusno.sk alebo osobne na adrese školy: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/976 62 Brusno.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu školy alebo na email: zus.brusno@zusbrusno.sk

Poplatky za školné v školskom roku 2022/2023 s platnosťou od 1.4.2023

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Brusno v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brusno, ak nie je ďalej ustanovené inak.


Výška poplatkov bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Brusno dňa 15.3.2023.


1) V prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:


a) prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: hudobný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor 8 €


b) základné štúdium:

  • skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 8 €
  • individuálne –hudobný odbor 10 €
  • rozširujúce ( hudobný odbor s dotáciou 2,5 hod. Týždenne) 10 €

VIANOČNÝ KONCERT

Základná umelecká škola Brusno Vás srdečne pozýva na „VIANOČNÝ KONCERT“, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2022 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Brusne.