Obec Brusno

zastúpená Ing. Igorom Švecom, starostom obce,  ako zriaďovateľom Základnej umeleckej školy v Brusne, vyhlasuje  výberové konanie v zmysle ust. § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, na obsadenie funkcie:

 

riaditeľa/ky

 

Základnej umeleckej školy  v Brusne, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.09.2024

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej poznámkou „Prihláška- výberové konanie riaditeľ/ka ZUŠ  Brusno – NEOTVÁRAŤ „je potrebné  zaslať  alebo osobne  doručiť   najneskôr do 10.05.2024 do 12.00 hod.  na adresu Obec Brusno, Ondrejská 360/1,  976 62 Brusno.

 

 

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk