Poplatky za školné v školskom roku 2022/2023 s platnosťou od 1.4.2023

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Brusno v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brusno, ak nie je ďalej ustanovené inak.


Výška poplatkov bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Brusno dňa 15.3.2023.


1) V prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:


a) prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: hudobný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor 8 €


b) základné štúdium:

  • skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 8 €
  • individuálne –hudobný odbor 10 €
  • rozširujúce ( hudobný odbor s dotáciou 2,5 hod. Týždenne) 10 €

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk